လႊတ္ေတာ္ သတင္းလႊာ

အမွတ္ (၁၁) ၂၆.၉.၂၀၁၃ (ၾကာသပေတး)

 

 


လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အနည္းဆံုး (၁၀ႏွစ္) အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ကန္႕သတ္ခ်က္မွအပ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္။

ၾကည့္ရႈရန္ »

 


ဥပေဒမ်ား

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၾကည့္ရႈရန္ »
အစည္းအေ၀းမ်ား
သတင္းမ်ား
အေရးႀကီး ေမးခြန္းမ်ား
  ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တတိယေျမာက္ေန႕(၃-၁၀-၂၀၁၃)